(beta 公測版本)

「港澳」

解釋 #1
讀音: gong2 ou3
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 香港澳門嘅合稱
(英文) short form of Hong Kong and Macau
例句:
(粵) 國務院港澳事務辦公室 (gwok3 mou6 jyun2 gong2 ou3 si6 mou6 baan6 gung1 sat1)
(英) Hong Kong and Macau Affairs Office
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0