(beta 公測版本)

「港式」

解釋 #1
讀音: gong2 sik1
詞性: 區別詞
解釋:
(廣東話) 香港自創、喺香港流行、由香港改造、有香港特色嘅嘢
(英文) Hong Kong style
例句:
(粵) 我唔鐘意飲港式奶茶。 (ngo5 m4 zung1 ji3 gong2 sik1 naai5 caa4.)
(英) I don't like Hong Kong style milk tea.
近義: 近義: 香港式
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0