(beta 公測版本)

「港幣」

解釋 #1
讀音: gong2 bai6
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 香港嘅貨幣
(英文) Hong Kong dollars / currency
例句:
(粵) 啱啱喺其他國家返嚟,我身上面一蚊港幣都冇。 (ngaam1 ngaam1 hai2 kei4 taa1 gwok3 gaa1 faan1 lei4, ngo5 san1 soeng6 min6 jat1 man1 gong2 bai6 dou1 mou5.)
(英) I have just returned to Hong Kong, I don't have any Hong Kong dollars.
近義: 近義: 港元 港紙 港銀
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0