(beta 公測版本)

「海床 / 海牀」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 海床 hoi2 cong4
  • 海牀 hoi2 cong4
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 海底嘅地殼表面
(英文) seabed; sea floor
例句:
(粵) 漁夫要小心啲用捕魚工具,以免破壞到海床嘅環境。 (jyu4 fu1 jiu3 siu2 sam1 di1 jung6 bou6 jyu4 gung1 geoi6, ji5 min5 po3 waai6 dou2 hoi2 cong4 ge3 waan4 ging2.)
(英) Fisherman should use the fishing tools carefully so as to prevent damages to the seabed.
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0