(beta 公測版本)

「泰文」

解釋 #1
讀音: taai3 man2 , taai3 man4
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 泰國嘅官方語言,屬於侗台語系,聲調豐富,有自己嘅書寫文字
(英文) Thai language
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0