(beta 公測版本)

「沖繩」

解釋 #1
讀音: cung1 sing4
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 地名。係日本最南嘅縣,首府係那霸市,亦係日本唯一亞熱帶氣温嘅一個縣。全年温暖,降水充沛,屬於熱帶海洋性氣候。古代稱為琉球國。
(英文) Okinawa
(日語) 沖縄(おきなわ)
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0