(beta 公測版本)

「毒」

解釋 #1
讀音: duk6
詞性: 名詞
解釋:
 1. (yue) 對自己嘅身體有害嘅物質,無及時用解藥嘅話可以導致死亡
  (eng) poison; toxin
  配詞 / 用法:
  (yue) 劇毒 (kek6 duk6)
  (eng) a deadly poison
  (yue) 中毒 (zung3 duk6)
  (eng) be poisoned
  (yue) 落毒 (lok6 duk6)
  (eng) to put poison into something

 2. (yue) 可以畀到人快感嘅物質,但係會帶嚟副作用,而且通常對身體有害;一般都係藥物或者植物加工品
  (eng) narcotics; drugs
  配詞 / 用法:
  (yue) 毒品 (duk6 ban2)
  (eng) drugs
  (yue) 吸毒 (kap1 duk6)
  (eng) to take drugs
  (yue) 毒販 (duk6 faan2)
  (eng) drug dealer
  (yue) 運毒 (wan6 duk6)
  (eng) drug trafficking

版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0

「毒」

解釋 #2
讀音: duk6
詞性: 形容詞
解釋:
 1. (yue) 有毒嘅嘢;含有會對身體有害嘅物質,如果唔及時醫治,可以導致死亡
  (eng) poisonous; noxious; toxic
  配詞 / 用法:
  (yue) 毒蛇 (duk6 se4)
  (eng) a poisonous snake
  (yue) 毒箭 (duk6 zin3)
  (eng) a poisoned arrow

 2. (yue) 不懷好意,想令其他人受嚴重損失、受傷甚至死亡
  (eng) malicious; cruel
  配詞 / 用法:
  (yue) 惡毒 (ok3 duk6)
  (eng) malicious
  例句:
  (yue) 佢想搞到我家破人亡,佢真係好毒。 (keoi5 soeng2 gaau2 dou3 ngo5 gaa1 po3 jan4 mong4, keoi5 zan1 hai6 hou2 duk6.)
  (eng) She wants to break my family apart. She is indeed an evil woman!

版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0

「毒」

解釋 #3
讀音: duk6
詞性: 形容詞
標籤: 潮語
解釋:
(yue) 專注於一種或幾種癖好,冇乜異性緣,唔擅長社交,冇乜自信;通常帶貶義。源自日本網上討論區,利用諧音字去自嘲單身,後來藉《電車男》事件傳入華文圈時,就混合咗嘅含義落去。
(eng) nerdy; geeky; lacking confidence and social skills
例句:
(yue) 咪成日打機咁毒啦。 (mai5 seng4 jat6 daa2 gei1 gam3 duk6 laa1.)
(eng) Stop playing video games all day like a geek.
(yue) 冇女仔會鍾意你啲咁毒嘅人囉。 (mou5 neoi5 zai2 wui5 zung1 ji3 nei5 di1 gam3 duk6 ge3 jan4 lo1.)
(eng) No girl wants a geek like you, ha.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0

「毒」

解釋 #4
讀音: duk6
詞性: 動詞
解釋:
(yue) 落毒;令人中毒
(eng) to poison
例句:
(yue) 傳說光緒皇帝係俾慈禧太后毒死架! (cyun4 syut3 gwong1 seoi5 wong4 dai3 hai6 bei2 ci4 hei1 taai3 hau6 duk6 sei2 gaa3!)
(eng) Legend has it that the Guangxu Emperor was poisoned to death by Empress Dowager Cixi.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0