(beta 公測版本)

「歐姆」

解釋 #1
讀音: au1 mou5
詞性: 量詞
解釋:
(廣東話) 計算電阻嘅單位;係英文 ohm 嘅音譯;即係導線兩端嘅#電位差 為一伏特,而其中嘅電流為一安培時嘅電阻;符號係希臘字母 Ω (讀作Ohm)。
(英文) Ohm
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0