(beta 公測版本)

「歌劇」

解釋 #1
讀音: go1 kek6
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話)歌曲戲劇結合嘅一種表演藝術,用歌曲嚟交代劇情(量詞:齣/場)
(英文) opera
例句:
(粵) 意大利嘅歌劇非常之出名。 (ji3 daai6 lei6 ge3 go1 kek6 fei1 soeng4 zi1 ceot1 meng2.)
(英) Italy is famous for its operas.
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0