(beta 公測版本)

「模棱兩可」

解釋 #1
讀音: mou4 ling4 loeng5 ho2
詞性: 語句
解釋:
(廣東話) 表達模糊含混,唔清唔楚
(英文) unclear and ambiguous; vague
例句:
(粵) 佢講埋啲模棱兩可嘅嘢,我真係唔知應該點做! (keoi5 gong2 maai4 di1 mou4 ling4 loeng5 ho2 ge3 je5, ngo5 zan1 hai6 m4 zi1 jing1 goi1 dim2 zou6!)
(英) He talks about unclear and ambiguous things, I really don't know what to do.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0