(beta 公測版本)

「極力子」

解釋 #1
讀音: gik6 lik1 zi2
詞性: 名詞
標籤: 外來語 術語 香港
解釋:
(廣東話) 離合器;係英文 clutch 嘅音譯,又可解作操控離合器既踏板
(英文) clutch, a mechanical device that engages and disengages the power transmission in a vehicle
例句:
(粵) 極力子如果控制適宜,當然順頭順路啦;假如控制不當,就瓣瓣唔妥。 (gik6 lik1 zi2 jyu4 gwo2 hung3 zai3 sik1 ji4, dong1 jin2 seon6 tau4 seon6 lou6 laa1; gaa2 jyu4 hung3 zai3 bat1 dong3, zau6 faan6 faan6 m4 to5.)
(英) If you get your clutch control right, you will drive smoothly. If you cannot get it right, everything will be problematic.
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0