(beta 公測版本)

「村屋」

解釋 #1
讀音: cyun1 uk1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 喺郊區、村落入面嘅單棟或者多層嘅屋(量詞:間)
(英文) village house
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0