(beta 公測版本)

「朵」

解釋 #1
讀音: do2 , doe2
詞性: 量詞
解釋:
(廣東話) 花嘅量詞
(英文) measure word for flowers
配詞 / 用法:
(粵) 一朵玫瑰花 (jat1 do2 mui4 gwai3 gaa1)
(英) a rose
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0

「朵」

解釋 #2
讀音: do2
詞性: 名詞
標籤: 俚語
解釋:
(廣東話) 一個人嘅名或者稱號,引申至一個人嘅聲譽(量詞:個)
(英文) name; title; reputation
配詞 / 用法:
(粵) 撻朵 (daat3 do2)
(粵) 響朵 (hoeng2 do2)
(粵) 起朵 (hei2 do2)
(粵) 整臭個朵 (zing2 cau3 go3 do2)
(英) to ruin one's reputation
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0