(beta 公測版本)

「有咩冬瓜豆腐 / 有乜冬瓜豆腐」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 有咩冬瓜豆腐 jau5 me1 dung1 gwaa1 dau6 fu6
  • 有乜冬瓜豆腐 jau5 mat1 dung1 gwaa1 dau6 fu6
詞性: 語句
標籤: 俚語
解釋:
(廣東話) 有生命危險嘅意外;遇到血光之災
(英文) to encounter life-threatening accidents; literally "winter melon and tofu"
例句:
(粵) 你唔好去當兵啦。萬一有咩冬瓜豆腐,我都唔知點算。 (nei5 m4 hou2 heoi3 dong1 bing1 laa1. maan6 jat1 jau5 me1 dung1 gwaa1 dau6 fu6, ngo5 dou1 m4 zi1 dim2 syun3.)
(英) Can't you just give up on being a soldier? I don't know what to do if anything happens to you.
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0