(beta 公測版本)

「月結單」

解釋 #1
讀音: jyut6 git3 daan1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 每個月發放俾客戶嘅文字記錄,等佢哋知道自己戶口嘅狀況(量詞:張/份)
(英文) monthly statement
配詞 / 用法:
(粵) 信用卡月結單 (seon3 jung6 kaat1 jyut6 git3 daan1)
(英) credit card monthly statement
(粵) 電子月結單 (din6 zi2 jyut6 git3 daan1)
(英) monthly e-statement
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0