(beta 公測版本)

「更亭」

解釋 #1
讀音: gaang1 ting2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 有蓋同門窗嘅室外房仔,畀看更喺入面駐守(量詞:個)
(英文) security booth; security kiosk
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0