(beta 公測版本)

「暴君」

解釋 #1
讀音: bou6 gwan1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 專制、殘暴嘅君主(量詞:個)
(英文) a tyrant
例句:
(粵) 秦始皇奴役人民,焚書坑儒,好多人認為佢係個暴君。 (ceon4 ci2 wong4 nou4 jik6 jan4 man4, fan4 syu1 haang1 jyu4, hou2 do1 jan4 jing6 wai4 keoi5 hai6 go3 bou6 gwan1.)
(英) Qin Shi Huang enslaved his people, burnt books and buried scholars. Many regard him as a tyrant.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0