(beta 公測版本)

「日以繼夜」

解釋 #1
讀音: jat6 ji5 gai3 je6
詞性: 語句
解釋:
(廣東話) 日頭同夜晚都冇停過噉做
(英文) to do something non-stop for a period of time; to work day and night
例句:
(粵) 為咗應付額外嘅訂單,工人要日以繼夜噉趕工。 (wai6 zo2 jing3 fu6 ngaak6 ngoi6 ge3 deng6 daan1, gung1 jan4 jiu3 jat6 ji5 gai3 je5 gam2 gon2 gung1.)
(英) To deal with the extra orders, the workers need to work day and night.
近義: 近義: 夜以繼日
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0