(beta 公測版本)

「斜孭袋」

解釋 #1
讀音: ce3 me1 doi2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 有一條孭帶嘅袋,條孭帶俾人可以孭一邊膊頭,然後個袋側響身體另一邊(量詞:個)
(英文) a messenger bag; a sling bag
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0