(beta 公測版本)

「擤 / 呻」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • sang3
  • san3
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 將鼻腔入面嘅雜物用力呼出嚟
(英文) to blow with one's nose
配詞 / 用法:
(粵) 擤鼻涕 (sang3 bei6 tai3)
(英) to blow one's nose
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0