(beta 公測版本)

「搶購」

解釋 #1
讀音: coeng2 kau3 , coeng2 gau3
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 爭住去買
(英文) to rush to buy; to panic buy
例句:
(粵) 颱風襲港,市民紛紛去超市搶購食品。 (toi4 fung1 zaap6 gong2, si5 man4 fan1 fan1 heoi3 ciu1 si5 coeng2 kau3 sik6 ban2.)
(英) A typhoon hits Hong Kong. Citizens rush to supermarket to buy food.
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0