(beta 公測版本)

「拜訪」

解釋 #1
讀音: baai3 fong2
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) (尊敬)去對方度探望、見面。對象通常係自己好尊敬嘅人,客人,或者朋友嘅屋企人
(英文) (hon.) to pay a visit to someone you respect, a client, or family members of a friend
例句:
(粵) 我好想拜訪吓令尊。 (ngo5 hou2 soeng2 baai3 fong2 haa5 ling6 zyun1.)
(英) I really want to visit your father.
版權:非商業開放資料授權協議 1.0