(beta 公測版本)

「找」

解釋 #1
讀音: zaau2
詞性: 動詞
標籤: 書面語
解釋:
(廣東話) ;想得到
(英文) to find; to look for; to seek
例句:
(中) 我找不到那個杯子。 (ngo5 zaau2 bat1 dou3 naa5 go3 bui1 zi2.)
(粵) 我揾唔到個杯喎。 (ngo5 m4 dou2 go3 bui1 wo3.)
(英) I haven't found the cup.
近義: 近義: 尋找
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0

「找」

解釋 #2
讀音: zaau2
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 對方俾錢之後,將多出咗嘅差額俾返人
(英文) to give change
例句:
(粵) 頭先找返幾多錢? (tau4 sin1 zaau2 faan1 gei2 do1 cin2?)
(英) How much change was given back just now?
(粵) 唔洗找喇。 (m4 sai2 zaau2 laa3!)
(英) No need to give change / Keep the change.
(粵) 喂,哥仔,仲有兩蚊未找呀! (wai3, go2 zai2, zung6 jau5 loeng5 man1 mei6 zaau2!)
(英) Hey dude, your 2-dollar change!
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0