(beta 公測版本)

「扯大纜」

解釋 #1
讀音: ce2 daai6 laam6
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 集體體育競技遊戲,玩法係喺中間畫一條直線為界,兩隊人各自捉實嘅一端,將對方拉過條界就贏
(英文) to play tug-of-war
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0