(beta 公測版本)

「打架」

解釋 #1
讀音: daa2 gaa3
詞性: 動詞
標籤: 書面語
解釋:
(廣東話) 即係打交;兩個或以上嘅人彼此攻擊對方嘅身體
(英文) to fight; to come to blows
近義: 近義: 打交
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0