(beta 公測版本)

「手停口停」

解釋 #1
讀音: sau2 ting4 hau2 ting4
詞性: 語句
解釋:
(廣東話) 冇工開,搞到冇收入
(英文) no job, no income
例句:
(粵) 佢前排工傷,手停口停咗幾個月。 (keoi5 cin4 paai2 gung1 soeng1, sau2 ting4 hau2 ting4 zo2 gei2 go3 jyut6.)
(英) Injured at work, he has no job and no income for a few months.
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0