(beta 公測版本)

「忠臣」

解釋 #1
讀音: zung1 san4
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 對國家、皇帝忠誠嘅臣子(量詞:個)
(英文) a loyal and faithful official
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0