(beta 公測版本)

「影都冇隻」

解釋 #1
讀音: jing2 dou1 mou5 zek3
詞性: 語句
解釋:
(廣東話) 形容一個地方一個人都無
(英文) to have no one at a place
例句:
(粵) 成個商場影都冇隻,真係好得人驚。 (seng4 go3 soeng1 coeng4 jing2 dou1 mou5 zek3, zan1 hai6 hou2 dak1 jan4 geng1.)
(英) The whole shopping mall is devoid of human life, it is really creepy.
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0