(beta 公測版本)

「幾多號 / 幾號」

解釋 #1
寫法、
讀音:
 • 幾多號 gei2 do1 hou6
 • 幾號 gei2 hou6
詞性: 語句
解釋:
 1. (廣東話) 問對方有數目或者次序係乜嘢
  (英文) what number
  例句:
  (粵) 你張飛幾多號? (nei5 zoeng1 fei1 gei2 do1 hou6?)
  (英) What number is your ticket?

 2. (廣東話) 問對方日期
  (英文) what date
  例句:
  (粵) 你幾號去澳門? (nei5 gei2 hou6 heoi3 ou3 mun2?)
  (英) When will you go to Macao?

版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0