(beta 公測版本)

「年華」

解釋 #1
讀音: nin4 waa4
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 生命中嘅歲月、時代、年歲
(英文) times or years in one's life
配詞 / 用法:
(粵) 年華老去 (nin1 waa4 lou5 heoi3)
(英) to age
(粵) 年華似水 (nin4 waa4 ci5 seoi2)
(英) years (pass) like water
(粵) 花樣年華 (faa1 joeng6 nin4 waa4)
(英) flourishing years
(粵) 二八年華 (ji6 baat3 nin4 waa4)
(英) a female's sixteenth year
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0