(beta 公測版本)

「幫拖」

解釋 #1
讀音: bong1 to1
詞性: 動詞
標籤: 俚語
解釋:
(廣東話) 喺人哋有需要嗰時幫手,令到件事完成到或者問題得以解決
(英文) to help when somebody is in need; to back up
例句:
(粵) 佢哋唔夠人呀,我過去幫拖。 (keoi5 dei6 m4 gau3 jan4 aa3, ngo5 gwo3 heoi3 bong1 to1.)
(英) They are lack of manpower. I'm going to help.
(粵) 需要幫拖嘅話記住出聲喎。 (seoi1 jiu3 bong1 to1 ge3 waa2 gei3 zyu6 ceot1 seng1 wo3.)
(英) Let me know if you need any back up.
近義: 近義: 幫手
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0