(beta 公測版本)

「山楂餅」

解釋 #1
讀音: saan1 zaa1 beng2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話)山楂同糖整成圓柱再切成嘅薄片,好多人會用嚟送苦茶(量詞:塊)
(英文) haw flakes
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0