(beta 公測版本)

「屬於」

解釋 #1
讀音: suk6 jyu1
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 由某人擁有
(英文) to belong to; to be part of; to be owned by
例句:
(粵) 你唔應該攞唔屬於你嘅嘢。 (nei5 m4 jing1 goi1 lo2 m4 suk6 jyu1 nei5 ge3 je5.)
(英) You shouldn't take what doesn't belong to you.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0