(beta 公測版本)

「尾指」

解釋 #1
讀音: mei1 zi2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 由内數向外嘅第五隻手指,亦係最後一隻手指(量詞:隻)
(英文) little finger; pinky
近義: 近義: 手指尾
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0