(beta 公測版本)

「小說 / 小説」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 小說 siu2 syut3
  • 小説 siu2 syut3
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 圍繞角色嚟敘述故事情節嘅文學體裁(量詞:本/篇)
(英文) novel
配詞 / 用法:
(粵) 愛情小說 (oi3 cing4 siu2 syut3)
(英) romantic novels
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0