(beta 公測版本)

「密西西比河」

解釋 #1
讀音: mat6 sai1 sai1 bei2 ho4
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 河流名;位於北美洲中南部,係美國境內最長嘅河流
(英文) River Mississippi
版權:© 2021 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0