(beta 公測版本)

「定理」

解釋 #1
讀音: ding6 lei5
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話)公理定義推論出嚟嘅法則(量詞:個/條)
(英文) theorem
配詞 / 用法:
(粵) 費馬最後定理 (fai3 maa5 zeoi3 hau6 ding6 lei5)
(英) Fermat's last theorem
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0