(beta 公測版本)

「安樂茶飯」

解釋 #1
讀音: on1 lok6 caa4 faan6
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 穩定嘅生活來源、安穩嘅生活
(英文) a stable / peaceful life; a prosperous life
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0