(beta 公測版本)

「安樂死」

解釋 #1
讀音: on1 lok6 sei2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 為咗減少患不治之症或者痛不欲生嘅病人、動物嘅痛苦,而了結佢哋嘅生命嘅做法
(英文) euthanasia; mercy killing
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0