(beta 公測版本)

「安全島」

解釋 #1
讀音: on1 cyun4 dou2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 馬路中心嘅一個範圍,俾過馬路過到一半嘅行人停低,避開啲車(量詞:個)
(英文) safety island; pedestrian refuge island
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0