(beta 公測版本)

「學生報」

解釋 #1
讀音: hok6 saang1 bou3
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話)學生出版嘅刊物(量詞:份)
(英文) students' publication
例句:
(粵) 新一期學生報有得攞喇。 (san1 jat1 kei4 hok6 saang1 bou3 jau5 dak1 lo2 laa3)
(英) The newest issue of the students' publication is available now.
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0