(beta 公測版本)

「威化餅」

解釋 #1
讀音: wai1 faa3 beng2
詞性: 名詞
標籤: 外來語
解釋:
(廣東話) 一種餅乾;口感鬆脆,係由好多層好薄嘅餅做成嘅,每層中間會有夾心(量詞:塊)
(英文) wafer
近義: 近義: 威化
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0