(beta 公測版本)

「女校」

解釋 #1
讀音: neoi5 haau6
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 剩係收女仔做學生嘅學校;香港嘅通常都係中學或者小學,而外國會有只係收女性嘅大學(量詞:間)
(英文) girls' school
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0