(beta 公測版本)

「奢求」

解釋 #1
讀音: ce1 kau4
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 要求太高,想要啲唔實際嘅嘢
(英文) to have improbable desires
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0