(beta 公測版本)

「天體」

解釋 #1
讀音: tin1 tai2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 泛指宇宙中各類星體,包括星系恆星行星衞星星雲彗星等。
(英文) celestial body
配詞 / 用法:
(粵) tin1tai2mat6lei5hok6
(英) astrophysics
(粵) tin1tai2zi6zyun3
(英) celestial bodies rotation
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0

「天體」

解釋 #2
讀音: tin1 tai2
詞性: 區別詞
解釋:
(廣東話) 提倡天然主義、喺私人同公開場合裸體嘅生活方式
(英文) nudist; pertaining to nudism or naturism
配詞 / 用法:
(粵) tin1tai2jing4
(英) nudist camps
(粵) tin1tai2hoi2taan1
(英) nudist beach
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:用7分鐘時間創作總共10句粵語對話
任務 #2: 將上面呢條link share出去
任務 #3: Like埋呢個page吖

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!