(beta 公測版本)

「大隻佬」

解釋 #1
讀音: daai6 zek3 lou2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 肌肉發達、強壯嘅男人(量詞:個)
(英文) macho man; muscular man
例句:
(粵) 阿松走去同個大隻佬拗手瓜。阿松用咗成半個鐘拗,個大隻佬隻手臂都仲係郁都唔郁。 (aa3 cung4 zau2 heoi3 tung4 go3 daai6 zek3 lou2 ngaau5 sau2 gwaa1. aa3 cung4 jung6 zo2 seng4 bun3 go3 zung1 ngaau5, go3 daai6 zek3 lou2 zek3 sau2 bei3 dou1 zung6 hai6 juk1 dou1 m4 juk1.)
(英) A-chung went to play arm wrestling with a muscular man. A-chung already spent half an hour trying to pull, but the muscular man's arm remained totally still.
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0