(beta 公測版本)

「士紳化 / 仕紳化」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 士紳化 si6 san1 faa3
  • 仕紳化 si6 san1 faa3
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 社會現象一種,指一個地區因為物價同租金低廉,而受中產同發展商覬覦,佢哋隨住地區重建而進駐,之後佢哋嘅消費習慣同經濟力量,就會推高當地物價同租金,變相迫走原本住響嗰度嘅居民同商舖,例如cafe趕走茶餐廳,貴價超市趕走雜貨舖咁
(英文) to undergo gentrification; to gentrify
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0