(beta 公測版本)

「地平線」

解釋 #1
讀音: dei6 ping4 sin3
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 分隔天同地嘅線,係喺能見度高嗰陣,可以睇到最遠嘅地方(量詞:條)
(英文) horizon
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0