(beta 公測版本)

「地埗」

解釋 #1
讀音: dei6 bou6
詞性: 名詞
標籤: 舊式
解釋:
(廣東話) 地址(量詞:個)
(英文) address
例句:
(粵) 照住張紙上面寫嘅地埗去啦。 (ziu3 zyu6 zoeng1 zi2 soeng6 min6 se2 ge3 dei6 bou6 heoi3 laa1.)
(英) Just follow the address written on the paper and go.
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0