(beta 公測版本)

「土地婆」

解釋 #1
讀音: tou2 dei2 po2
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 民間信仰中,土地神嘅一種女性長者人格,係土地公嘅夫人,神格一樣,通常會一齊供奉
(英文) Earth Goddess, wife of Earth God
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0